ЕкотуризъмЕтрополе

Природни резервати и защитени територии

Най-висока точка на Етрополска планина е връх Марагидия (1789.8 м), разположен в средата на планината. Други върхове са: Етрополска Баба (1787.2 м), Звездец (1654.8 м), Мургана (1638.6 м), Говедарника (1790 м), Свети Атанас (1070 м).

На територията на общинта се намират интересни защитени територии:

Орлов камък – Червената стена , село Лопян

Скален комплекс обитаван от множество редки и застрашени от изчезване грабливи птици. Обявен е за защитена територия със заповед през 1981 г.

Кози дол, село Брусен в местност Търсището

Вековна букова гора и местообитания на редки животински видове. Обявен е за защитена територия със заповед през 1981 г.

Чертиград, село Брусен в местност Търсището

Скални комплекси с горска растителност, обитавани от редки и застрашени от изчезване бозайници и грабливи птици. Тракийската крепост „Черти град” е паметник на културата с национално значение и е включена в Натура 2000 като целта е опазването на горската растителност и скалните комплекси, обитавани от редки бозайници и птици. Обявена е за защитена територия със заповед през 1981 г.

Грохотака, над село Бойковец е местност Маринковец

Животински скални образования, редки за района смърчови съобщества и вековни букови гори. Обявен е за защитена територия със заповед през 1981 г.

Беликата, село Бойковец

Рядко за страната компактно естествено находище на бреза. Обявена е за защитена територия със заповед през 1981 г.

Бачийще, община Етрополе

Защитената местност с живописен природен изглед и характерна за района растителност. Обявена е за защитена територия със заповед през 1981 г.