ЕкотуризъмЕтрополе

Биоразнообразие

Флора

Резерват Козя Стена, част от землището на Етрополе. е най-малкият резерват, включен в Националния парк Централен Балкан. Създаден е с цел опазване на застрашения от изчезване еделвайс и на вековните буково - елови гори. Тук са съхранени находища на множество изключително редки растения. Срещат се бясно дърво, калина (Viburnum sp.), малина, шипка (Roca), червен бъз. Тревисти видове – светлика, лазаркиня, мащерка, бял равнец, жълта тинтява (Gentiana lutea). Срещат се редки видове – еделвайс (Leontopodium alpinum subsp. Slavicum), българско (Alchemilla bulgarica), червенодръжково (Alchemilla erythropoda) и грациозно шапиче (Alchemilla грациллима), кълбест салеп (Orchis globosa), широколистна мишовка (Minuartia saxifraga), рохелова каменоломка (Saxifraga marginata), старопланинска теменуга, мечешко око (Cortusa matthioli), планински божур (Trollius europaeus), ниско бясно дърво (Daphne cneorum), мечо грозде (Arcetostaphyllos uva-ursi), планински явор.

Фауна

Уникалните скални формации са дом на много грабливи птици- осояд, голям и малък ястреб, ветрушки. Срещат се планинска водна жаба, жаба дървесница, дъждовник. Много разнообразен е птичия свят – 68 вида гнездещи птици, от които 66 са защитени – бухал, гълъб хралупар, сойка, кълвачи. От бозайниците се срещат мечка, сърна, див заек, невестулка, лисица.