ЕтрополеПрирода

Климат

Климатът е умереноконтинентален, а във високите части на общината – планински. За предпланинския район, в който е разположена община Етрополе, е характерен умереноконтиненталният климат с прохладно лято и студена зима, която продължава 4-5 месеца. Средната годишна температура е 13-15 градуса. Средногодишните валежи са 600-650 мм, с максимум през юни и минимум през февруари.

Води

Водните ресурси в община Етрополе се формират от река Малък Искър и нейните притоци – реките: Стара река, Суха река, Бойковска, Брусенска, Гноеница, река Ябланица и язовир Етрополе. На територията на Общината има и два красиви водопада – Варовитец и Вранята вода.